İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Haziran 2013 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 04.06.2013
NO KONU SONUÇ
1 Human Albumin % 20 100 cc için rapor dozu; günde 100 ml 1*1 iken, reçetede 2*100 yazıldığı ve eczane tarafından reçetedeki doza göre karşılandığı, ancak rapor dozu aşılamayacağı için 3 kutu Human Albumin % 20 kesilmişti. SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağından ve eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra rapora ekletilen dozla ilgili olarak da rapordaki düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Konu Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na taşınmıştır.
2 Valcyte 450 mg 60 tb. organ naklinden sopnra 90 gün kullanılabileceği ve hasta daha önce 1 kutu kullanmış olduğu için, bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve porspektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığı'nca verilen onayla mümkün olduğundan Valcyte organ naklinden sonraki 10 gün içinde başlanıp organ naklindeki sonraki 100. güne kadar kullanılabileceğinden ve hastanın almış olduğu ilaçlar incelendiğinde 1 kutu fazla almış olduğu belirlendiğinden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Kesintiye itiraz edilmiş ve konu SGK İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
3 Hastanın e-raporunda GIS intoleransı nedniyle ASA ve diğer antiagreganları kullanamadığı belirtilmiş olmasına rağmen e-reçetesinde Karum ve Coraspin beraber yazılıp karşılandığı için 3 kutu Karum kesilmiştir. Reçetenin karşılandığı dönemde ASA ve klopidogrel kullanımı uygun olduğu için kesintiye itiraz edilmiş ve konu SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.
  13.06.2013
NO KONU SONUÇ
1 Reçetede parenteral demir preparatları SUT'un 6.2.41 maddesindeki tanılarda ödeneceği ve raporda uygun tanı olmadığı için 3 kutu Ferrum Hausmann 5 amp kesilmiştir. Rapora kesinti yapıldıktan sonra eklenenatrofik gastrit tanısı belgelenemediği için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
  17.06.2013
NO KONU SONUÇ
1 Hastanın raporu insülin kullanan DM olarak düzenlenmiş ancak Medula Sistemi'nde sadece oral antidiyabetik kullandığı görüldüğü için SUT'un 7.3.5.1.c.4 maddesine göre 1 kutu Ime-DC 50 strip kesilmiştir. Hastanın 2 ayrı raporunun da insülin kullanan DM olarak düzenlenmiş olması sebebiyle kesintiye itiraz edilmiş ve konu SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.
  19.06.2013
NO KONU SONUÇ
1 6 kutu Novoseven RT 2 mg SUT'un 4.2.27.A3 gereği yatan hastalara yazılması gerekirken hekim tarafından ayaktan reçetesi olarak kaydedildiği için kesilmiştir. Ancak fatura ekinde Kuruma gönderilen turuncu reçetede hekimin el yazısıyla günübirlik tedavi yazması ve eczacının Medula Sistemi'ne günübirlik reçetesi işediğini fakat çıktıda ayaktan reçete olarak görüldüğü belirtilmiştir. SGK Ankara Bilgi İşlem Merkezi'yle yapılan görüşmede eczacının ifade ettiği gibi günübirlik işlendiği halde çıktıya ayaktan tedavi olarak yansıdığı bildirilmiş ve hata düzeltilmiştir. Yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
2 6 kutu Gemful 200 mg/5 ml flk 1 kürlük ilaç verilebileceği için kesilmiştir. Hastanın e-raporunda gemsitabin etken maddesinin 2000mg/1. gün/3 haftada bir 6 kür kullanılacağı belirtilmiştir. SUT'un 4.2.14.1 maddesine göre kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyorsa 1 kürlük ilaç verilebilmektedir. Eczacının dilekçe ekindeki e-rapora gemsitabin 2000 mg/gün 1+8. günler/ 3 haftada bir 6 kür ekletmesine rağmen SUT'un 4.1.3. maddesine göre (raporlarda yapıaln düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olmaktadır) kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
3 E-raporda yer alan doz aşıldığı için 2 kutu Sindaxel 30 mg/5ml IV  flk. ve 2 kutu Sindaxel 150 mg/25ml flk kesilmiştir. Hastanın e-raporunda paklitaksel etken maddesi 155mg D1/haftada bir 12 hafta süresince kullanılacağı belitrilmiştir. Rapora 155 mg D1-D8-D15/21 günde bir toplam 4 kür ekletilmesine rağmen SUT'un 4.1.3. maddesine göre (raporlarda yapıaln düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olmaktadır) kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
  28.06.2013
NO KONU SONUÇ
1 1.4.2013 tarihli e-raporda 2006 yılından beri tenofovir kullandığı, şu an Hbs Ag + ve 7.2.2013 tarihli HBV DNA değeri 176.700 iü/ml olduğu, hastanın tedaviye doğum nedeniyle iki yıl ara verdiği, tedaviye başladığı belirtilmiştir. Hastanın tedavisine 2 yıl ara verildikten sonra başlangış kriterlerin sağlanması gerektiği ve SUT'un 4.2.13.A.5 maddesine göre son raporundaki HBV DNA değerinin 2.000.000iü/ml nin altında olması sebebiyle tedaviye Tenofovirle başlanamayacağı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 3337