SGK'nın Şeker Ölçüm Çubukları İle İlgili 2011/5 Sayılı Genelgesi

TEB'in 4549 sayı ve 12.01.2011 tarihli duyurusu

Bilindiği gibi, şeker ölçüm çubukları 11.01.2011 tarihinde MEDULA eczane provizyon sisteminde pasif ürün durumuna alınmıştır. Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmede, şeker ölçüm stripleri ile ilgili olarak açılan bir davada Danıştay tarafından alınan karar doğrultusunda Kurum tarafından açıklama yapılacağı, internet sayfamız aracılığıyla duyurulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.01.2011 tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde 10.01.2011 tarih 2011/5 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Genelge ile;

- Kurum aleyhine kan şekeri ölçüm çubukları ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.2010/10024 sayılı kararı ile “...25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin 437 nci sırasında yer alan her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0,55 TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği,

- Kurum kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları kan şekeri ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenebilmesi için; söz konusu mahkeme kararına istinaden 07.01.2011 tarihinden itibaren 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin “7.2.2. Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı maddesinin 1 ve 2.fıkrası;
(1) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler,, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Kurum (Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri kayıt/bildirim işlemi tamamlanıncaya kadar ödenmez.

(2) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler;

a) SUT ve eki Listelerde yer alan malzemeler, SUT eki Listelerde yer alan fiyatlardan fatura tutarını aşmamak üzere ödenir.

b) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerden; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 5 (beş) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır, KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.

c) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranı) fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemeler, piyasa araştırması (her türlü fiyat araştırması) yapılarak taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen en ucuz malzeme bedeli esas alınarak fatura tutarını aşmamak şartıyla ödenir.” 

şeklinde düzenlenmiştir.


Buna göre, 07.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sigortalı/hak sahipleri şeker ölçüm çubuklarını reçete karşılığında temin edecek ve şahıs adına fatura düzenlenecektir. Bu malzeme bedelleri, SUT’un 7.2.2 Maddesine uygun olarak, Kurum tarafından şahsa ödenecektir.

07.01.2011 ile şeker ölçüm çubuklarının pasife alındığı 11.01.2011 tarihleri arasında, bu ürünleri MEDULA Eczane Provizyon sisteminden onay alarak temin etmiş olan eczanelerden herhangi bir kesinti yapılmaması için, Genel Müdürlük tarafından SGK İl Müdürlüklerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinizi, şeker ölçüm çubukları ile ilgili uygulama hakkında üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

SGK Başkanlığının 2011/5 Sayılı Genelgesi için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 1464