İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2015 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1 Raporda Tegeline 10 g için doz 400 mg/kg/gün 3 haftada bir 1*10 gr olarak yer almaktadır. İlacın 3 haftada bir kilo kontrolü ile reçete edilmesi gerektiğinden yapılan 1 kutu Tegeline 10 g kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
2 Raporda 10.08 oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöro müsküer hastalıklar medula tanı kodu altında G30.8 Alzheimer hastalığı icd-10 kodu tanıomlanmış, raporun açıklamalr kısmına da hastanın oral beslenmesinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Enteral beslenme ürünleri sadece oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöro müsküer hastalıklar tanısında muaf olacağı için katılım payı kesilmiştir. Ancak hastanın tedavisini takip eden Nöroloji uzmanı tarafından hastanın ileri evre Alzheimer hastası olduğu, oral alımının mümkün olmadığı yazılı olarak beyan edildiği ve rapora da eklendiği için kesinti iptal edilmiştir.
3 Remicade 100 mg adlı ilacın dozu 0-2-6. haftalarda ve sonrasında 8 haftada bir olarak belirtilmiştir. Eczane tarafından sisteme günde 3*1 olarak girilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından doz rapora göre düzeltilmek istendiğinde diğer ilaç alımlarıyla çakıştığı için 3 kutu Remicade 100 mg bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde doz rapora 0-2-6 haftalarda ve sonrasında 8 haftada bir tedavi uygulandığı ekletilmiştir. Ancak raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerlidir. Ayrıca behçet hastalığına bağlı olarak gelişen üveitlerde infliksimab kullanımı ie ilgili olarak Türk Oftalmoloji Derneği'nde yayımlanan çalışmalarda tedavinin 4-6 haftada bir uygulandığı görülmektedir. Bu nedenle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
4 Hasta günde 3 defa insülin kullandığı halde reçeteye 4*1 yazılan insülün karşılanmıştır. İğne ucunun 3*1 olarak düzeltilmesi sonucu 1 kutu Micro-fine iğne ucu kesilmiştir.
5 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 900 kcal olarak belirtilmiştir. Pediasure plus fiber 220 ml günde 3*1 dozda aylık 90 kutu karşılanmıştır. Mamanın 1 kutusu 330 kcal içermektedir. Bu nedenle aylık 82 kutu kullanımı ile günlük kalori ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu nedenle 8 kutu mama kesintisi uygulanmıştır.
6 Rastanın raporunda Remicade'den yeterli yanıt alınamadığı için Humira'ya geçildiği, BASDAİ değeri 2,2'ye düştüğü yazılmıştır. Bu durumda raporun devam değil, başlangıç raprou kriterleri taşıması gerektiği için 3 kutu Humira pen 10 mg bedeli ödenmemiştir. Ancak hastanın tedavisini takip eden Romatoloji hastalıkları uzmanı tarafından hastanın ankilozan spondilit tanısıyla hastanede izlendiği, Remicade tedavisi altındayken reaksiyon geliştiği, Remicade'den fayda görmesine rağmen alerjik reaksiyon nedeniyle Humira tedavisine geçildiği yazılı olarak beyan edilmiştir. Raporda da gereken düzenleme yapıldığından kesinti iptal edilmiştir.
7 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal olarak belirtilmiştir. Nutrini Energt 200 ml mama günde 6*1 dozda aylık 180 kutu karşılanmıştır. Mamanın 1 kutusu 300 kcal içermektedir. Bu nedenle aylık 150 kutu kullanımı ile günlük kalori ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu nedenle 30 kutu mama kesintisi uygulanmıştır.
8 Parical 5 mcg adlı ilaç için SUT'un 4.2.9.C.1. maddesi gereğince düzeltilmiş Ca değeri 9,5 mg/dl'den fazla olduğu için 5 kutu Parical 5 mcg bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporları ve kullandığı ilaçları incelendiğinde Parikal adlı ilacı ilk olarak kesintiye konu olan reçeteyle aldığı, bu reçeteyle ilişkilendirilen raporda Temmuz 2015 tarihli düzeltilmş Ca değerinin 10 mg/dl olduğu, reçetede yer alan Ca değerinin 9,8 mg/dl olduğu, her iki değerin de 9,5 mg/dl üzerinde olması nedeniyle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
9 Hastanın reçeteyle ilişkilendirilmiş raporundaki T skoru değerleri uygun olmadığı için 2 kutu Fosamax 70 mg bedeli ödenmemiştir. Ancak romatoid artrit tedavisi gören hastanın T skoru belgeleri incelendiğinde femur boynu T değerinin -2,7, femur total T değerinin de -1,8 olduğu görülmektedir. Raporda da gerekli düzeltme yapılmıştır. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
10 Hasta tek doz insülin kullandığı için 2*1 olan iğne ucu kullanımı 1*1 olarak düzeltildiğinde 1 kutu Novofine Needles 31 G iğne ucu bedeli ödenmemiştir. Hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde Lantus Sosstar 100 ıu kartuşu günde 1 defa 20 ıu olarak kullandığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
11 Revlimid adlı ilaç için raporda 6. kür sonunda minör yanıt olduğu yazıldığından 1 kutu Revlimid 25 mg 21 sert kapsül bedeli ödenmemiştir. Ancak itiraz dilekçesi ekinde sunulan epikrizde Temmuz 2015 tarihinde 6 kür Revlimid tedavisi sonrası hemoglobini 10 gr/dl'den 13 gr/dl'ye çıktığı, kalsiyum düzeyinin normal seyrettiği, renal fonksiyon bozukluğu olmayan hastada B2 mikroglobulin seviyesinin de 3416 saptandığı, serum ağır ve hafif zincir düzeylerinin normal bulunduğu, hastada Lanaidomid 6 kür tedavisi sonrası en az kısmi yanıt alındığı görüldüğü ve Lenaidomid idame tedavisine uygun olduğu düşünülerek tedavisine devam edildiği ifade edilmiştir. Raporda da gereken düzetlme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.
12 Reçetelerin ekindeki şeker ölçüm stipleri ve iğne ucu küpürleri çizik olduğu için kesinti uygulanmıştır. Eczacı itirazında kontrol amaçlı olarak küpürleri işaretlediğini bildirmiştir. Ancak reçeteye üzeri çizik küpür eklendiği gerekçesiyle kesinti yerinde bulunmuştur.
13 Hastanın Nisan ve Haziran 2015 tarihli 2 adet enteral beslenme solüsyonu raporu Medula'da yer almaktadır. Hastaya Oliclinomel 1500 ml parenteral beslenme ürünü verildiği için kesinti uygulanmıştır. Eczacı itiraz dilekçesi ekinde hastayı takip eden Tıbbi Onkolji uzmanı tarafından hastanın terminal döneme girdiği ve bu nedenle parenteral beslenme ürünü önerildiği ifade edilen yazı sunmuş, ve Nisan 2015 tarihli e-rapora da ekletilmiştir. Hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde Temmuz 2015 tarihinden sonra herhangi bir enteral beslenme ürünü kullanmadığı da görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı Nisan 2015 tarihli e-raporla ilişkilendirildiği takdirde yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 2576