İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Kasım 2015 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1 Hastanın Hb değeri 11.4, kuru ağırlığı 63 kg ve epo dozu 63*0,75=47,25 mcg/hft olarak yazılmıştır. SUT'un 4.2.9.A maddesine göre Hb değeri 11g/dl oluncaya kadar başlangıç dozunda (0,25-0,75 mcg/kg/hafta), Hb seviyesini 11-12 dl arasında tutmak için idane dozda (0,13-0,35 mcg/kg/hafta) tedaviye devam edilmektedir. Reçetedeki Hb seviyesi idame tedaviye uygun olduğu, epo dozunun 63*0,35=22,05 mcg/dl olarak hesaplanması gerektiği ve fazla dozda karşılandığı için 1 kutu Aranesp 50 mcg bedeli ödenmemiştir.   İtiraz dilekçesi ekinde sunulan 02.09.2015 tarihli laboratuvar sonuç belgesinde hastanın Hb değeri 10,7 gr/dl olup reçeteyi yazan hekim tarafından tedavi yoğunluğu nedeniyle tahlil sonucunun sehven yanlış yazıldığı yazılı olarak beyan edilmiştir. Bu nedenle doğru Hb sonucunun e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine ve gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
2 Majistral ilaç hazırlarken alkol çevirmesi yapılmamış, 96 derece kullanılmıştır.   Bilimsel çevrelerden alınan görüşler doğrultusunda alkol çevirmesi yapılmadan alkol kullanıldığı için kesinti uygulanmıştır. ( 90 derece olmalıydı)
3 Pantpas 40 mg 30 tb için açıklamalar kısmında 1 aylık doz olduğu belirtilmiş ve 3 kutu Pantpas 40 mg karşılanmıştır.   1 aylık ibaresi sebebiyle 1 aylık tedaviyi aşan kutu adedi kesintisi uygulanmıştır.
4 Reçetede İnsülin iğne ucu dozu hastanın insülin kullanımı uygun olarak 1*1 olarak sistemden düzeltildiğinde 1 kutu Newfine 4 mm iğne ucu bedeli ödenmemiştir. Bilindiği üzere SUT ve Protokol hükümlerine göre insülin kalem uçları insülinle birlikte veya ayrı reçete edilebilmektedir. Bu nedenle reçerete/raporda insülin kalem ucu için belirtilmiş dozdan ödeme yapılması mümkündür. Ancak tüm enjektörlerde günlük enjeksiyon sayısına göre enjektör verilmesi esastır.   Hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde Lantus Solostar 100 ıu kartuşu günde 1 defa 30 ıu olarak kullandığı, bu insülinin 08.10.2015'te bittiği ve Apidra Solostar'ı günde 3*12 u kullandığı, bu insülinin 25.09.2015'te bittiği görülmektedir. Reçeteyi düzenleyen hekim yazılı olarak, hastanın kan değerlerine göre günde 3 doz Apidra Solostar ve 1 doz Lantus Solostar kullandığını ifade etmektedir. Lantus ve Apidra'nın bitiş tarihleri reçete tarihine çok uzak olmadığından, hastanın kan değerlerine göre kullandığı insülinlerin dozları değişebileceğinden ve hastanın kullandığı iğne uçları sistemden kontrol edildiğinde Kurum zararına sebebiyet verecek alımı olmadığı düşünüldüğünden kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
5 SUT'un 4.2.15.C maddesi gereği ivabradin verilme ilkelerindeki eksiklikler raporda gderilemediği için 2 kutu Coralan 5 mg tb bedeli ödenmemiştir.   İtiraz Komisyonuna sunulan epikiriz ve EKG raporunda hastanın konjestif kalp yetmezliği olduğu, EF değerinin % 20 olduğu görülmektedir. Hastanın sistemden ilaçları incelendiğinde 2013'ten bu yana Concor 5 mg (beta blokör) kullandığı anlaşılmaktadır. Protokolün 3.3 maddesi gereğince eczaneye iade işlemi yapılmadan kesinti yapıldığo, raporda gerekli düzeltmeler yapıldığı ve belgelendiği için kesintini iptaline karar verilmiştir.
6 Neruda 800 mg için SUT'un 4.2.25, 4.2.35.A, 4.2.35.B veya prospektüsündeki endikasyonlarından biri olmadığından 4 kutu Neruda bedeli ödenmemiştir.   Hastanın daha önceki raporları ve aldığı ilaçlar sistemden incelendiğinde 2006 yılından beri gabapentin etken maddesini içeren ilaçlar kullandığı görülmüştür. Eczacı itiraz dilekçesi ekinde hastanın şu anda tedavisini takip eden doktordan alınmış, nöropatik ağrısı olduğuna dair epikiriz sunmuş, bu doktor tarafından yeni tarihli bir rapor tanımlanmıştır. Ayrıca reçeteyle ilişkilendiirilen raporu çıkaran hekimin yurtdışında olması nedeniyle hastanenin hiçbir şekilde raporda düzeltme yapamadığına dair bir yazı getirmiştir. Raporda gereken düzeltme yapılmadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
7 Tebokan Special 30 tb raporunda kalp yetmezliği, periferik ve serebral damar hastalıkları teşhisleri vardır. SUT'un Ek4/f 55. maddesindeki teşhislerden biri olmaması sebebiyle kesintiye uğramıştır.   Gingko glikozidleri 65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilmektedir. Bu nedenle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
8 T skoru değeri uygun olmadığı için 1 kutu Bonviva 150 mg bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporu incelendiğinde açıklamalar kısmında hipertiroidi ve osreoporoz, lomber total T skoru -2,8 yazmaktadır. Kesinti yapıldıktan sonra rapora patolojik kırık (+) ibaresi eklenmiştir.   Hastanın hipertiroidi raporu olmadığı, patolojik kırık belgelenemediği ve T skoru değeri uygun olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
9 Raporda 10.08 oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromüsküer hastalıklar medula tanı kodu altında G82.4 Spastik tetrapleji icd-10 kodu tanımlanmış, raporun açıklamalar kısmına hastanın oral beslenmesinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Katılım payı kesintisi uygulanmıştır.    İtiraz dilekçesinde spastik tetraplejini serebral palsy alt türü olduğu belirtilmiştir. Medula sisteminde enteral beslenme solüsyonlarında 13.08.2015 tarihinden itibaren 10.08 oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromüsküer hastalıklar tanı kodu kaldırılmış, yerine bazı kronik nörolojik hastalık tanı kodları tanımlanmıştır. 10.09 serebral palsy de bunlardan biridir. Hastanın raporundaki G823,4 spastik tetraplaji icd10 kodu ise SUT muafiyet listesinde 10.11 spastisite medula kodunun altında geçmektedir. Ancak 10.11 spastisite'de enteral beslenme ürünlerinin muafiyeti bulunmamaktadır. Kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
10 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 1500 olarak belirtilmiş ve günlük 6*1 dozda, 180 kutu Nutrini energy 200 ml karşılanmıştır. Bir kutu Nutrini energy 200 ml 300 kcal içerdiğinden günlük kalori ihtiyacı aşıldığından 30 kutu Nutrini energy 200 ml kesintisi uygulanmıştır. (Günlük 5*1 dozda karşılanmalıydı)    Kesintiden sonra günlük kalori ihtiyacı 1800 kcal olarak rapora ekleme yapılmıştır.  SUT'un 4.1.3. maddesi gereği raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesitinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
11 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 100 kcak olarak belirtilmiştir. 120 adet mam verilmiş, günlük kalori ihtiyacı aşıldığı için 20 kutu Fortimel Energy Multifibre Çilek aromalı kesintisi uygulanmıştır.   1000 kcal*30= 30.000 kcal aylık    30.000/300kcal=100 kutu verilmeliydi.
12 Hiperlepidemi hastası gebelik süresince Ator alımını durdurmuştur. Yeni LDL değerleri de 170,6 ve 233 dür.   Raporda yer alan 2 LDL değerinden bir tanesi 190'ın altında olup 4.2.28.A.1 deki şartları sağlamamaktadır. Hastada 4.2.28.A.1ç maddesindeki hastalıklardan herhangi biri de mevcut değildir. Sistemde kayıtlı raporları ve ilaçları incelendiğinde 13.03.2013 tarihli hiperlipidemi raporu olduğu, bu raporla aldığı Ator'un 05.08.2015'te bittiği ve bu tarihten sonra 05.10.2015'e kadar Ator alımı olmadığı görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Hasta gebe olduğu ve gebeliği süresince bu ilaçlara ara verdiğinden dolayı idame tedavisi olmalıydı görüşü ile kesintiye itiraz edilmiş ve dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

Okunma Sayısı: 1563