İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Aralık 2015 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1 Reçeteye yazılan 60 adet Biosorb Energie muz aromalı kesintisiyle ilgili olarak yapılan toplantıda; Numil firmasından alınan yazıda eski adı Biosorb Energie olan ürünlerinin Fortimel Energie adıyla satıldığı ifade edilmektedir.  Bahsi geçen mamaların içerikleri ve eczane tarafından sunulan karekod listesinde Biosorb Energie muz 200 ml barkodu ile Fortimel Energie muz aromalı 200 ml'nin barkodunun aynı olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
2

 

Ventofor Combi için rapor dozu günde 1*1'dir. Reçeteye 2*1 dozda yazılmıştır.  SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağı için 1kutu Ventofor Combi 12 mcg/400 mg bedeli ödenmemiştir. Eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra  rapora ekletilen düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesinti uygun görülmüştür. Dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na gönderilmiştir.
3 Majistral formülde yer alan Azelderm kreme ait küpür / barkod / karekod eklenmediği için majistral ilaç bedeli ödenmemiştir.  Ancak reçete tarihiyle uyumlu Azelderm kreme ait İTS bildirimi ve eczane programından yapılan çıkış belgeleri sunulduğundan kesinti iptal edilmiştir.
4 Stalevo için rapor dozu günde 4*50^dir. Reçeteye 100/25/200 mg'lık ve 50/12,5/200 mg'lık formlardan 3*1 dozda 3'er kutu yazılmıştır. SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağı için 2 kutu Stalevo 100/25/200 mg ve 1 kutu 50/12,5/200 mg bedeli ödenmemiştir. Eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra  rapora ekletilen düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesinti uygun görülmüştür. Dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na gönderilmiştir.
5 1 kutu Emend 3 kapsül kesintisi uygulanmıştır. SUT'un Ek/4F madde 24'e göre Aprepitant yüksek doz sisplatin kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin ve siklosfamid kombinasyon kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya kusmanın önlenmesinde, bu durumların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak ödenmektedir. Hastanın raporunda sisplatin dozu "21 günde bir 6 kür sisplatin 20 mg/m2 38 mg/gün 1-5 gün" şeklinde yer almaktadır. Yani hastanın bir kürde aldığı sisplatinmiktarı 190 mg'dır. Ek/4F madde 24'te ifade edilen kemoterapi rejimi bir günde değil bir kürdeki sisplatin dozunu ifade ettiğinden yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
6 Reçetede hasta günde 2 doz insülin kullandığı için 3*1 olan iğne ucu kullanımı 2*1 olarak düzeltilince 2 kutu Novofine 31 G 0,6 mm iğne ucu bedeli ödenmemiştir. Hastanın daha önce çıkmış raporu incelendiğinde Novomix 30 flexpen 3 ml 100 u kartuş adlı insülini sabah 18iu, akşam 12iu olarak kullandığı görülmektedir. Novomix 30 flexpen 3 ml 100 u kartuşun kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı incelendiğinde kısa/orta etkili bir insülin olduğu görülmektedir. Reçeteyi yazan hekim tarafından hastanın kan değerine göre 2 doz Novomix 30 flex (sabah: 18u, akşam: 12u), 1 doz levemir flexpen kullanmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı iğne ucu kullanımının 3*1 olarak düzeltilmesi ve kesintinin iptaline karar verilmiştir.
7 Raporda hasdtanın T skoru değerleri uygun olmadığı için 1 kutu Riseplus D3 150 mg bedeli ödenmemiştir. Raporunda kırık riski mevcuttur denmektedir. SUT'un 4.2.17.A.4 maddesine göre hastanın kırıkl riski değil patolojik kırığı olduğı takdirde T skoru -1 veya daha düşük olmaktadır. Rapora sonradan L1-L4: -2,9 olduğu eklenmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3 maddesi gereği rapora ekletilen düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesinti uygun görülmüştür. 
8 Raporda 10.08 oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromüsküer hastalıklar medula tanı kodu altında G40.8 epilepsiler icd kodu tanımlanmıştır. Enteral beslenme ürünleri oral beslenmesinin mümkün olmadığı kronik nöromüsküler hastalıklarda katılım payından muaf olmadığı için katılım payı kesilmiştir. Hastanın serebral palsi olduğu, eski raporlarında bu tanının olduğu, 13.08.2015 tarihinde yapılan değişiklikle serebral palside enteral beslenme ürünlerinin muaf olduğu gerekçesiyle kesintiye itiraz edilmiştir. Hastanın tedavisini takip eden doktor tarafından hastada serebral palsi+mental retardasyon ve epilepsi mevcut olduğu, serebral palsi tanısının rapora sehven kayıt edilmediği, olguda hareketlerde yavaşlama, postür bozukluğu, ve çok sık düşme atakları ile seyreden epileptik nöbetleri olduğu, oral beslenemediği, sık nöbet geçirdiği için oral beslenmesinin günlerce olamadığı ifade edilmiştri. Raporun açıklamalar kısmına da serebral palsi ve hastanın oral beslenemediği eklendiğinden yapılan katılım payı kesintisi iptal edilmiştir.
9 Rapor eksikliğinin düzeltilmesi için iade edilmiş, düzelte yeterli olmadığı gerekçesiyle 4 kutu Cerezyme 400 ü bedeli ödenmemiştir. 25.04.2015 tarhli raporda hastanın tanısının konulduğu dönemde boy ve kilo ölçümleri yaşına göre 2SD'nin altında olduğu, hastanın en başından 60ü/kg/2 hafta dozda kullanması gerektiği ifade edilmektedir. 25.04.2012 doğumlu hasta, en başından beri 60 ü/kg/2 hafta dozunda kullanması gereken SUT kriterini taşıdığından SUT'un 4.2.10.A.1.3.maddesinde de en fazla 60ü/kg/2 hafta dozda kullanılabileceği ifade edildiğinden kesintinin iptaline karar verilmiştir.
10 Günde 4*1 kullanımla rapordaki günlük kalori ihtiyacı 1100 kcal aşıldığı için 10 kutu Fortini Multi fibre muz 200 ml bedeli ödenmemiştir. Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı olan 1200 kcal eklenmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3 maddesi gereği  rapora ekletilen düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesinti uygun görülmüştür, dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na gönderilmiştir.

Okunma Sayısı: 1825