İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ocak 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1 Raporda 10.08 oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromüsküer hastalıklar medula tanı kodu altında G82,4 Spastik tetrapleji icd kodu tanımlanmıştır. Enteral beslenme ürünleri oral beslenmesinin mümkün olmadığı kronik nöromüsküler hastalıklarda katılım payından muaf olmadığı için katılım payı kesilmiştir.  SGK'nın 12.08.2015 tarihli duyurunun 4. maddesinde  "Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10
kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı (EK-4/D) “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan değişiklik ile söz konusu listenin “Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nöromusküler hastalıklar” başlıklı (10.8.) numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinden önce bu teşhis ile düzenlenen raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir." ifadesi gereği kesinti iptal edilmiştir.
2 E-reçetede Actemra 400mg adlı ilaç için "hasta onay formu" ve "ilaç güvenlik izlem formu" düzenlendiği ibaresi olmadığı için eczaneye iade edilmiştir. İadeden sonra 15 gün iade süresi dolduğu halde gerekli düzeltme yapılmadığı için kesinti uygulanmıştır.  Protokol'ün 4.3.2. maddesinde "Kurumca iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş)  işgünü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez." dendiğinden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.  
3 Raporda hastalın LDL değeri ölçüm tarihi rapor ve reçete tarihinden sonradır. Bu nedenle yapılan 1 kutu Crelix 20 mg 28 tb kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
4 SUT'un 4.2.14.C.3.1.2 maddesinde "karaciğer kanserinde lokal tedavi yöntemlerinin uygun olmadığı ve fonksiyonel karaciğer rezervinin child-pughA evresinde olduğı klinik ve laboratuvar bulgularla raporda kanıtlanmış olan; lokal ileri veya metastatik hepatocellüler kanserli olgularda; daha önce en az bir kemoterapi tedavisi uygulanmış ve progresyon gelişmiş hastalarda, ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Hastanın kemoterapiye engel olacak bir durumu var ise bu durum sağlık raporunda belirtilerek birinci basamakta da kullanılabilir. Sorafenib en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için progresyon olmadığı belirlenmeli, bu durum ve karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde devam ettiği raporda belirtilmelidir." denmektedir. Hastanın raporu bu koşulları sağlamadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
5 Hepatect CP 10 ml kesintisi uygulanmıştır. SUT'un 4.2.12.A.3a gereği her uygulamada anti HBS düzeyi 100iu/l'nin altında ise reçete edilebileceği, anti HBS düzeyine bakılmadan 2 doz verilemeyeceği için 1 kutu Hepatect 10 ml kesintisi uygulanmıştır. Hasta karaciğer nakli olmuş ve 2011 tarihinden itibaren Hepatit B immunglobulini kullanmaktadır. Rapor dozu 21 günde 500iu olduğundan ilaç kullanımı 1000 ıu dur. SUT2un 4.2.12.3a madddesi gereğince hasta uzun dönem tedavi altındadır ve aynı ay içerisinde 2000 ıu altında ilaç almış olacaktır. İlgili SUT maddesi gereğince 1. ayın sonundaki antiHBS yazılıolmasının yeterli olacağı yazılıdır ve hastanın kullandığı ilaç belirtilen dozun altındadır. Bu nedenle kesintiye itira edilmiş ve dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na gönderilmiştir.

Okunma Sayısı: 2031