İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1

Venofer amp. kesintisi yapılmıştır. Raporda D64.9 anemi icd kodu tanımlanmış, demir eksikliği anemisi ile ferritin düzeyi belirtilmiştir.

Rapor incelendiğinde SUT 4.2.41 parenteral demir preparatları kullanım ilkelerine uygun olmadığından, hastada KBY teşhisi olmadığından kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

2

Raporda HBV DNA değeri 1041 kopya/ml olduğu, başlangıç değerine uygun olmadığı için 2 kutu Tenoviral 245 mg 30 tb bedeli ödenmemişti.

Hastanın Bursa Devlet Hastanesi'nden çıkmış 16.03.2010 tarihli raporunda HBV-DNA değeri 2.188.320 kopya/ml olduğundan ve bu değer belgelendiğinden yapıla kesinti iptal edilmiştir.

3

Raporda 15.04 doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve bağ. Operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnutrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar medula tanı kodunun altında yalnızca özel formüllü besleyiciler yer almaktadır. gerekçesi ile reçetede Pediasure Plus Çilek aromalı 220 ml kesintisi uygulanmıştır.

Ancak SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'nun sözkonusu ilaçların E88.8 metabolik bozukluklar tanısında katılım payından muaf olarak işlem yapılması şeklindeki kararına istinaden kesinti ödemeye çevrilmiştir.

4

Hastanın HB değeri 13,1 olduğu için 2 kutu Eporon 2000 iu kesintisi yapılmıştır. SUT'un 4.2.9.A-1 maddesine göre HB değeri 11g/dl oluncaya kadar başlangıç dozunda, Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutmak için idame dozda tedaviye devam edilmektedir. Hb seviyesi 12gr/dl aşınca tedavi kesilmektedir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan 02.12.2015 tarihli laboratuvar sonuç belgesinde hasanın Hb değeri 11 gr/dl olup reçeteyi yazan hekim tarafından sehven yanlış yazıldığı yazılı olarak beyan edilmiştir. Bu nedenle doğru Hb sonucunun e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

5

Lucentis rapor süresi dolduğu için bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.2.33.A.2 maddesinde belirtildiğinin aksine hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde alım tarihleri ve rapor tarihlerinin birer ay arayla 3 kez yükleme dozu uygulamasına uygun olmadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

6

SUT Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu aranmaktadır. Raporda yer alan karaciğer hastalığı teşhisinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 2 kutu Ursactive 250 mg bedeli ödenmemiştir.

Reçetedeki alkalen reflü teşhisiyle 1*1 dozda 1 kutu bedeli ödenmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde hastanın USG sonuç belgesi sunularak raporun açıklamalar kısmına K80 Safra Taşı tanısı ekletilmiştir. Bu teşhise istinaden 20.00 katılım paylı ödenmesine karar verilmiştir.

7

12 kutu Factne 500iu kesintisi yapılmıştır. Raporda Faktör VIII 50 ünite/kg dozundan 3*250 ünite/hafta olarak belirtilmiştir. Doz hesabı yapıldığında hastanın kilosu 4,3 kg*50iu= 215 ünite olduğu görülmektedir.

Ancak hastaya Factane 500iu reçete edilmiş olup, raporda yazan ve kg başına hesaplanan dozdan yüksek olduğundan kesintiye karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na sevk edilmiştir.

8

12 kutu Factne 500iu kesintisi yapılmıştır. Raporda Faktör VIII 50 ünite/kg dozundan 3*250 ünite/hafta olarak belirtilmiştir. Doz hesabı yapıldığında hastanın kilosu 4,3 kg*50iu= 215 ünite olduğu görülmektedir.

Ancak hastaya Factane 500iu reçete edilmiş olup, raporda yazan ve kg başına hesaplanan dozdan yüksek olduğundan kesintiye karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na sevk edilmiştir.

9

Raporda günlük kalori miktarı olan 2500 kcal aşıldığı için 52 kutu Resource 2.0 kayısı aromalı 200 ml bedeli ödenmemiştir.

Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı 3200 kcal olarak düzeltilmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3. maddesi gereğince raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

10

Raporda günlük kalori miktarı olan 1800 kcal aşıldığı için 16 kutu Ensure Plus vanilya aromalı 220 ml kesintisi yapılmıştır.

330 kcal*6kutu=1980 kcal yapmakta ve günlük kalori miktarını aşmaktadır. Bu sebeple kesini onaylanmıştır.

11

Risperdal 4 mg 2*1, Risperdal 2 mg 2*1 yazılmış, eczane tarafından bu dozda karşılanmıştır. Ancak raporda Risperdal 4 mg dozu 2*1 olarak yer aldığı için dozu aşan Risperdal 2 mg tb. bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.1.3.3. maddesine göre rapor dozu aşılamayacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

12

Reçete tarihinde geçerli olan bir kanama raporunun bulunmaması sebebiyle 2 kutu Advate 1000iu kesintisi yapılmıştır.

Reçete tarihi ile uyumlu rapor düzenlenmiş olup, reçetede de istenilen düzeltmeler yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

13

Reçetede Psöriazis ve reçeteyle ilişkilendirilmiş raporda L92.0 Granüloma Anulare teşhislerinde endikasyonu olmadığı için 10 kutu Protopic 50,1 30 gr pomad bedeli ödenmemiştir.

Sut Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (*) işaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır." denmektedir. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır.

14

Otoimmun hepatit teşhisinde endikasyonu olmadığı için 3 kutu Ursactive 250 mg bedeli ödenmemiştir.

SUT'un Ek-4/D Hasta Katılım payından muaf ilaçlar listesinde Ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı, raporda ve reçetede yer alan teşhiste bu ilacın endikasyonu olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

15

Reçete tarihinde (29.07.2016) geçerli olan bir kanama raporunun bulunmaması sebebiyle 2 kuru Advate 1000iu kesintisi yapılmıştır.

SUT'un 4.2.27.A.1.b maddesine göre hemofili hastalarında akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." maddesine istinaden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

16

Reçetede Panocer 40 mg 28 tb 1*1 dozda ve 4 adet karşılanmıştır.

Reçetede yazan 1 aylık doz ibaresine istinaden 1 aylık tedaviyi aşan 2 kutu kesintisi yapılmıştır.

17

Raporda yer alan esansiyel hipertansiyon teşhisi SUT'un Ek-4/F 55. maddesindeki teşhislerden biri olmadığı için 6 kutu Tebokan Special bedeli ödenmemiştir.

Ek4/F 55. maddesine "Gingko glikozidleri (65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce)" istinaden yapılan kesintini yerinde olduğuna karar verilmiştir.

18

Rapordaki günlük kalori ihtiyacı 600 kcal, aşıldığı için 3 kutu Resource Glutamin 100 gr, 30 kutu Resource Energy 200 ml bedeli ödenmemiştir.

Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı 960 kcal olarak düzeltilmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3. maddesi gereği raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

19

01.03.2016 tarihli raporda BASDAİ değerinde 2 birimden az düzelme olduğu için 6 kutu Enbrel 50 mg bedeli ödenmemiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan BASDAİ formunda 01.03.2016 tarihindeki BASDAİ değerinin 2,7 olması ve raporda gereken düzeltmenin yapılması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.

20

Reçeteyle ilişkilendirilmiş olan 25.02.2016 tarihli raporun 3 aylık süresi dolduğu için 1 kutu Actemra 400 mg ve 1 kutu Actemra 80 mg flk bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.2.1.C-5 maddesine göre medula sisteminde tanımlı uygun BASDAİ değerini içeren 02.06.2016 tarihli bir raporu olduğu için yapılan kesinti iptal edilmiştir.

21

Hastanın Visudyne İnfuzyon sol. Raporunda 20.00 Ek 4/D listesinde yer almayan hastalıklar (Hasta katılım paylı) medula tanı kodunun altında "H35.0 retina bozuklukları" icd kodu tanımlanmış, açıklamalar kısmına da Santral venöz koriyoretinopati olduğu yazılmıştır. Ancak bu teşhislerde kullanımı yoktur.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan epikriz, hekimin beyanı ve medula hastane kayıtlarında 'Maküler dejenerasyon' teşhisiyle tedavi gördüğü belgelendiği ve raporda gerekli düzeltme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

22

SUT'un 4.2.15.D(1) maddesinde istenilen şartlar  (Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı veya protez kapak hastalığı olmadığı....) hastanın 15.01.2016 tarihli raporunda olmadığından Xarelto 15 mg 28 tb bedeli ödenmemiştir.

Hastanın 18.07.2016 tarihli raporunda gerekli bilgiler yer aldığı ve ilgili raporda gereken düzeltme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

23

Reçetede İme-dc 50 strip 4*1 olarak yazılmış, eczane tarafından bu doza göre karşılanmıştır. Ancak raporda İme-dc 50 strip dozu 1*1 olarak yer aldığı için kontrolör eczacı tarafından doz 1*1 olarak düzeltildiğinde 2 kutu İme-dc bedeli ödenmemiştir.

Ancak raporda gerekli düzeltme yapıldığı, doktor beyanı ile 4*1 dozda kullanmasının belirtildiği ve insülin kullanan diyabet hastalaraına SUT'a göre bu kullanım dozu uygun olduğundan kesinti iptal edilmiştir.

24

Reçetede hastanın Hb değeri 9,1, kuru ağırlığı 51 kg darbepoetin dozu 0,35 mcg/hft olarak yazılmıştır. SUT'un 4.2.9.A maddesine göre Hb değeri 11g/dl oluncaya kadar başlangıç dozunda  (0,25-0,75 mcg/kg/hafta), Hb seviyesini 11-12 dl arasında tutmak için idame dozda (0,13-0,35 mcg/kg/hafta) tedaviye devam edilmektedir.

Ancak reçetede doz 0,35 olarak belirtildiği, 51*0,35= 17,85 mcg/dl olarak hesaplanması gerektiği ve fazla dozda karşılandığı için 1 kutu Aranesp 40 mcg bedelinin kesintisinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

25

Hasta günde tek doz insülin kullandığı için (Levemir Flexpen 100 u 1*50), 4*1 olan iğne ucu kullanımı 1*1 olarak düzeltilince 3 kutu Novafine needles30 G 8mm iğne ucu bedeli ödenmemiştir.

Hastanın ilaçları incelendiğinde  günde tek doz Levemir Flexpen kullandığı ve dolayısıyla günde 4 insülin iğne ucu kullanımı olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 1940