İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ağustos 2017 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

2 KUTU Cinryze 500 ıu bedeli SUT Ek4/G 51. maddede belirtilen koşullara (yalnızca akut atak tedavisi ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde) uymadığı için kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan epikiriz belgesinde ve doktor beyanında akut atak için kullanıldığı belirtilmiş olduğundan bu durumun reçeteye de eklenmesi için aidesine ve gerekli düzeltme yapılıp eksiklik giderildiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.
Raporda günlik kalori ihtiyacı 1200 kcal aşıldığı için 72 kutu Jevitiy hical 500 ml (750 kcal) bedeli kesilmiştir. Raporda yazan kalori miktarına göre hesaplanan kalori miktarı ve adeti doğru olduğundan yapılan kesinti yerinde bulunmuştur.
Reçeteye bağlı 03.05.2017 tarihli raporda HBVDNA değeri 1630 iu/ml yazılmış olup bu değer SUT 4.2.13.1 - hepatit tedavisi koşullarında yazan başlangıç 2000 ıu/ml ve üzeri olmalı ifadesi gerekçesiyle 3 kutu viread 245 mg bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde HBVDNA sonucunun 2389 olduğu ve raporu çıkaran hekim tarafından sehven yazıldığına dair belge, yazı ve raporda gerekli düzenleme yapılmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir.
Reçeteyle ilişkilendirilmiş olan rapor, SUT 4.2.14C özel düzenleme yapılan ilaçlar maddesinde belirtilen koşulları sağlamadığı için 1 kutu Revlimid 25 mg bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan endikasyon dışı izin belgesi, epikriz raporu ve bu belgelere istinaden raporda gerekli düzeltmenin yapılıp eksikliğin giderilmiş olması sebebiyşe yapılan kesinti iptal edilmiştir.
10.07.2017 tarihli reçetede yanlış raporla işlem yapılmış, doğru olan raporla işlem yapıldığında da 7 kutu Advate 500 ıu/5ml enj. Flk. Bedeli kesilip sadece 1 kutu Advate 500 ıu enj. Flk bedeli ödenmiştir. İtiraz dilekçesine istinaden komisyonda hastanın raporları incelendiğinde işlem yapılan 06.07.2017 tarihli 3 günlük kanama raporunun süresinin dolmuş olduğu, 12.07.2016 tarihli diğer raporla işlem yapıldığında ise bu raporun da süresi dolduğu için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Anti Hbs seviyesinin belirtilmesi için iade edilmiş, eksikliği giderilemediği için ve "SUT gereği Antihbs seviyelerinde aylık kontrolde bakılarak aylık yazılır" gerekçesi ile 3 kutu Hyperhep-B 5 ml 1 flj. Bedeli kesilmiştir. SUT 4.2.12.A-3 maddesinin a bendinde "100- 1560 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresinde ise aylık toplam 2.000 IU dozuna kadar kullanılması ve en fazla bu dozda reçetelenmesi uygundur. Uzun dönem tedavinin birinci ayının sonunda Anti HBS düzeyi 100 IU/litrenin altında ise bu durumun raporda/reçetede belirtilmesi koşuluyla ilave 2000 IU kullanılabilir." denmektedir. Reçete 1000 ıu dozunda ve 3 aylık yazıldığı, aylık 2000 ıu dozunu aşmadığı ve bu durumda Antihbs düzeyi aranmadığı için kesinti iptal edilmiştir.
İnhibitör düzeyi 5BU'nun altında olduğu gerekçesiyle 10 kutu Feiba Tim4 500iu bedeli kesilmiştir.  SUT 4.2.27.A-5 maddesinin b bendinde "Proflaksi tedavisinde; Faktör VIII inhibitör titresi<5 BU (Bethesda Ünitesi) oluncaya kadar  haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmemek kaydıyla hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla  iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Faktör inhibitör titresi 5 BU’nun altında ise proflaksi tedavisi sonlandırılır.(Ek: RG- 07/10/2016- 29850/ 32-b md. Yürürlük: 15/10/2016) Düşük titreli yüksek yanıtlı hastalarda, bu durumun belirtildiği yeni bir rapor düzenlenerek 5BU’nun altında da proflaksi tedavisine devam edilebilir. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir." denmektedir. Medula sisteminde kayıtlı geçerliliği devam eden 06.04.2017 tarihli raporunda inhibitör düzeyi 35 olarak belirtilmiş olup, bu değer itiraz dilekçesi ekinde sunulan biyokimya merkez lab. Sonuç formu ile de belgelendiği için ilgili bu rapor seçilerek işlem yapılmış ve kesinti iptal edilmiştir.

Okunma Sayısı: 1402