İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2017 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçetede SUT'un 4.2.14.C Özel Düzenleme Yapılan İlaçlar madde 3U1'de belirtilen şartlar (Dosetaksel içeren kemoterapi rejimi almadığı ) sağlanmadığı gerekçesiyle 3 kutu Zytiga 250 mg 120 tb bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan endikasyon dışı izin belgesi, epikriz raporu ve bu belgelere istinaden raporda gerekli düzeltmenin yapılıp eksikliğin giderilmiş olması sebebiyle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
Reçetede SUT'un 4.2.9.Ç. Maddesinde belirtilen başlangıç ve devam kriterlerine uymadığı gerekçesiyle 2 kutu Mimpara 60 mg bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan laboratuvar tetkik sonuçlarındaki Ocak, Nisan ve Temmuz aylarına ait PTH değerleri 400 pg/ml'nin üzerinde olup, ilaç kullanımının devam kriterlerine uygun olduğu, dpktpr beyanı ile de gastrointestinal semptomlar nedeniyle tedavisine 3 aydan fazla ara verildiği belgelendiği ve raporda gerekli düzeltmeler yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.
Lucentis 10 mg ayda 1 doz olarak uygulanmasına rağmen Medula sistemine günde 1 doz olarak işlenmiş olu, doz düzeltildiğinde bir sonraki reçete ile çakıştığı gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. Sağ göz için 11.07.2017 ve 24.07.2017 tarihli reçeteleri olan hastanın raporları, aldığı ilaçlar ve ve dilekçe ekinde belgeler incelendiğinde hastanın her iki göz için bu ilacı kullandığı, kesinti yapılan 11.07.2017 tarihli reçeteye bağlı 11.07.2017 tarihli rapor sağ göz için çıkmış olmasına rağmen, bu reçete ile alınmış olan ilacın sol göze uygulandığı hastane kayıtları ile belgelenmiş ve raporda da gerekli düzeltme yapılmış olması sebebi ile kesinti iptal edilmiştir.
Reçeteyle ilişkilendirilmiş rapordaki günlük kalori ihtiyacı 1700 kcal aşıldığı için 10 kutu Resource Junior Vaniya aromalı 200 ml( 300kcal) bedeli kesilmiştir. Kesintiden sonra rapordaki günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal olarak düzenlenmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3 maddesi gereğince raporda yapılan düzenlemeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçeteyle ilişkilendirilmiş raporda hastanın yıllık büyüme hızı 3,1 cm olarak belirtilmiş oldup, SUT'un 4.2.6.A1.3 sonlandırma kriterlerine göre 5 cm in altında kaldığından 10 kutu Genotropin 36 iu hazır kalem bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan hastane kayıtları ve doktor beyanında yıllık büyüme hızının 7 cm olduğu belgelenmiş olup ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
Reçetede anne kan grubu A Rh+, baba kan grubu A Rh+ olarak belirtilmiştir. Anne ve baba kan grupları + olduğundan Rh uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Immunorho bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne kan grubu (-) olarak yazıldığından doğru RH'ın reçeteye ekletilmesi için eczaneye iade edilmesine ve gerekli düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Reçetede hastanın insülini Mayıs ayında bittiği gerekçesiyle 1 kutu Newfine insülin kalem iğnesi 31G-6 mm bedeli ödenmemiştir.  SGK Protokolü'nün 3.9 nolu maddesinde "İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir." denmekte olup, hastaya ait ilaç listesi incelendiğinde Lantus insülinin 28.05.2017 tarihinde bitmiş göründüğü, bu tarihten sonra insülin alımı ve kullanımı da olmadığı için yapılan 1 kutu Newfine insülin kalem iğnesi kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçetede SUT Ek-4/G 51. maddede belirtilen kriterlere uymaması (hastanın akut atak durumu adına düzenlenen reçetede bulunmamaktadır) sebebiyle Cinryze 500 ıu bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ve ekindeki belgeler incelendiğinde mor reçetede akut atak teşhisi olması ve doktorun yazılı beyanı nedeniyle e-reçeteye de teşhis eklenmesi için reçetenin iadesine düzeltildiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.
SUT'un 4.2.22.B2 maddesine göre "aflibersept deksametazon intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya yanıt alınamayan hastalarda kullanılabilir" denmekte olup, hastanın raporunun bu kriterlere uymaması sebebiyle 1 kutu Eyle 40 mg kesintisi yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde doktor tarafından deksamezaton kullanılamama gerekçesini belirten beyanı ve raporda da gerekli düzeltmenin yapılmış olması sebebiyle kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Hastaya ait endikasyon dışı onayı olmasına rağmen rapor 20.01 koduyla çıkarılmıştır. Güncel raporu ile işlem yapılmış ve 2 kutu Prolia için sistem tarafından katılım payı kesintisi yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktorun yazılı beyanında hastanın dev hücreli kemik tümörü tanısı ile tedavi edilmekte olduğu, 25.07.2017 tarihli raporun 21.01 kodu ile çıkması gerekirken sehven 20.02 kodu ile çıkarıldığı belirtilmiş ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.

Okunma Sayısı: 1584