Tıbbi Malzeme Reçeteleri Karşılanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

SGK ile yapılan görüşmede en sık yapılan eksiklik ve hatalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1- Tıbbi malzeme faturaları teslim edilmese bile ay sonunda dönem sonlandırması yapılmalı ve faturası kesilmelidir. Faturası kesilen reçete ve ekli belgeler bekletilerek birkaç aylık toplu olarak Kurum'a teslim edilebilir.

2- Karşılanacak tıbbi malzemenin mutlaka ÜTS veya TITUBB’tan bayiliğinin olması gerekmektedir. Firmanın yeni ürünleri varsa reçetesi karşılanmadan önce tıbbi cihaz durumu linkinden bayilik kontrolü yapılmalıdır.

3- Reçete arkası bilgilerin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler reçete arkasına kaşe basılarak da alınabilir, ancak kaşe zorunlu değildir.  (* Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi, * Malzemenin SUT eki listesinde yer alan kodu, * Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, * Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri, * Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve/veya adresi, * Teslim aldığına ilişkin ibare ve imza)  Bilgilerin eksik olması durumunda SGK, eczaneden Hasta İşlem Formunu talep etmektedir.

4- Reçeteler 5 işgünü içerisinde Medula Sistemi’ne kaydedilmelidir.

5- Raporlarda icd-10 kodu, başhekimlik mühür ve imzası mutlaka olmalıdır.

6- Hasta alt bezi raporlarında primer teşhis ile birlikte mesane veya rektum kontrolü olmadığı da belirtilmelidir. Üriner inkontinans, idrar ve gaita inkontinansı,  bel ağrısı, dekubitus ülseri primer tehis olarak kabul edilmemektedir.

7- Hasta alt bezlerinde barkod yapıştırılma zorunluluğu yoktur. Ancak reçete arkasına barkod yazılması (barkodlar reçete arkasına yapıştırılmış olsa da) zorunludur. Hasta alt bezi dışındaki diğer tıbbi malzemelerde barkod kesilip reçete ekine eklenmelidir.

8- Diyaliz sarf malzemelerinde malzeme raporu çıktısı “aslı gibidir” onaylı olmalıdır.

9- SGK Nebülizatör raporlarının ekinde SFT veya AKG çıktısı olması ve inhaler preparatının kullanılmadığının raporda belirtilmesi, ÜTS bayilik belgesinin reçete arkasına eklenmesi, Barkodunun kesilerek reçete arkasına eklenmesi, garanti belgesinin kaşe-imza ile hastaya teslim edilmesi ve diğer karşılanma koşullarına uyulması gerekmektedir.

Miyad takiplidir. SUT Kodu: DO1008, SUT Liste adı: EK-3/C-3

(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,

a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.

(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen,

a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması.

b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde,

c) Bronşektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak;

a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya

b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya

c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

Ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz.

(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2≤55 mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 2065